Wyd. P.H.U. GLOBALMED, Warszawa 2012

Książka do pobrania w formacie PDF

Ocena prognozowanych strat sanitarnych
w wyniku zagrożenia skażeniami
chemicznymi na terenie Warszawy

 

Spis treści

1. Wstęp
1.1. Uwagi ogólne
1.2. Pożary przemysłowe
1.3. Skażenia przemysłowe
2. Zagrożenie terytorium wystąpieniem toksycznych skażeń przemysłowych
2.1. Podstawowe pojęcia i definicje
2.2. Toksyczne skażenia przemysłowe
2.3. Awarie w zakładach produkcyjnych
2.4. Transport kolejowy
2.5. Transport drogowy
2.6. Transport morski
2.7. Transport rurociągowy
2.8. Transport powietrzny
2.9. Magazyny i składy
3. Właściwości fizykochemiczne wybranych substancji toksycznych 21
3.10. Amoniak
3.11. Chlor
3.12. Chlorowodór
4. Terroryzm chemiczny a zagrożenie Polski
4.1. Strategia obronności w Rzeczpospolitej Polskiej
4.2. Definicja i charakterystyka terroryzmu chemicznego
5. Zagrożenie ludności i środowiska naturalnego w wyniku zdarzeń nadzwyczajnych
    z udziałem niebezpiecznych substancji chemicznych oraz transportu drogowego
5.1. Charakterystyka zagrożenia
5.2. Analiza zdarzeń zagrażających ludziom i środowisku w II kwartale 2002 roku
6. Katastrofy i metody prognozowania zagrożeń
6.1. Źródła danych o katastrofach
6.2. Metody prognozowania zagrożenia
6.3. Metody prognozowania skażeń chemicznych obowiązujące w NATO
6.4. Prognozowanie, rozpoznanie i meldowanie o skażeniach
6.5. Informacje o programie komputerowej oceny zagrożenia
6.6. Skażenia chemiczne-prognozowanie za pomocą programu komputerowego HPAC 4.0
6.7. Elementy programu HPAC 4
7.Ocena zagrożenia TSP Gminy Centrum w Warszawie
7.1. Rodzaje zagrożeń
7.2. Zagrożenie ze strony zakładów pracy wykorzystujących w produkcji TSP
7.3. Skażenia TSP uwolnionymi w wyniku katastrof komunikacyjnych
       na szlakach kolejowych lub drogach
8.Działanie służby zdrowia w przypadku wystąpienia masowych strat  
   sanitarnych powstałych na skutek nagłego uwolnienia TSP

8.1. Organizacja Systemu Ratownictwa Medycznego
8.2. System operacyjny Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Warszawie
8.3. Struktura organizacyjna WSPR w Warszawie
8.4. Dyspozycja zespołów ratowniczych
8.5. System powiadamiania i kierowania zabezpieczeniem
medycznym strat masowych okresu pokoju na terenie
Gminy Centrum w Warszawie
8.6. Możliwości leczenia szpitalnego w Warszawie porażonych w wyniku katastrof
8.7. Docelowe funkcjonowanie Szpitalnego Oddziału Ratunkowego (SOR)
9.Ocena prognozowanych strat sanitarnych w oparciu o program
   symulacji komputerowej katastrofy z uwolnieniem TSP

9.1. Przewidywane zasięgi stref porażeń po nagłym uwolnieniu do atmosfery TSP
      w wybranych zakładach na terenie Gminy Centrum w Warszawie
9.2. Uwarunkowania prawne w działaniach ratowniczych podczas katastrof
9.3. Rozwiązania systemowe w zakresie działań ratowniczych
       w wybranych innych krajach
9.4. Analiza potencjału ratowniczo–ewakuacyjnego cywilnej i resortowych służb zdrowia 
      w zakresie działań ratowniczych
9.5. Wnioski
10.Krajowy system ratowniczo–gaśniczy
11.Rola Państwowej Straży Pożarnej w ratowaniu osób znajdujących się
     w stanie nagłego zagrożenia życia i zdrowia
11.1. Organizacja i współdziałanie Państwowej Straży Pożarnej oraz jednostek ochrony 
         zdrowia w czasie wypadków i katastrof chemicznych
12.Zadania i organizacja Obrony Cywilnej w zakresie likwidacji skutków katastrof
12.1. Wprowadzenie
12.2. Struktura Obrony Cywilnej RP
12.3. Obrona Cywilna podstawy prawne
12.4. Obrona cywilna w gminie Warszawa-Centrum
13.Zintegrowany system ratownictwa medycznego
13.1. Proponowany schemat organizacyjny Systemu Ratownictwa Medycznego
14.Wyniki badań (opracowanie własne)
14.1. Przewidywane zasięgi i czasy powstania skażenia po nagłym uwolnieniu do
         atmosfery amoniaku w wybranych zakładach wykorzystujących NSCh na terenie  
         niektórych dzielnic Warszawy dla różnych pór roku
14.2. Przewidywane wysokości strat sanitarnych po nagłym uwolnieniu do atmosfery 
         stężonego amoniaku w wybranych zakładach wykorzystujących NSCh na terenie 
         niektórych dzielnic Warszawy, powstałych od obłoku pierwotnego i wtórnego
         dla różnych pór roku
14.3. Wielkości strat sanitarnych po uwolnieniu 9,5 ton amoniaku w Warszawskim
         Ośrodku Sportu i Rekreacji — Torze Łyżwiarskim „STEGNY”, ul. Inspektowa
         (w porze dziennej i nocnej)
15.4. Wielkości strat sanitarnych po uwolnieniu 8,5 tony amoniaku w Browarach
         Warszawskich „Królewskich” S.A., ul. Grzybowska 58 (w porze dziennej i nocnej)
14.5. Wielkości Strat sanitarnych po uwolnieniu 6 ton amoniaku w „DANONE”
        Sp. z o.o.,ul. Redutowa 9/23 (w porze dziennej i nocnej)
14.6. Wielkości Strat sanitarnych po uwolnieniu 6 ton amoniaku w Zakładach
        Mechanicznych „PZL-WOLA” S.A., ul. Fort Wola 22 (w porze dziennej i nocnej)
14.7. Przewidywane zasięgi i czasy powstania skażenia po nagłym uwolnieniu do 
        atmosfery chloru w wybranych zakładach wykorzystujących NSCh na terenie 
        niektórych dzielnic Warszawy dla różnych pór roku
14.8. Przewidywane wysokości strat sanitarnych po nagłym uwolnieniu do atmosfery
        chloru w wybranych zakładach wykorzystujących NSCh na terenie niektórych
        dzielnic Warszawy, powstałych od obłoku pierwotnego i wtórnego dla różnych
        pór roku
14.9. Wielkości strat sanitarnych po uwolnieniu 6 ton chloru w MPWiK, Zakładzie
        Wodociągu Centralnego, ul. Koszykowa 81 (w porze dziennej i nocnej)
14.10. Wielkości strat sanitarnych po uwolnieniu 7 ton chloru w MPWiK. Stacji Strefowej 
          Wodociągu Centralnego, ul. Borecka (w porze dziennej i nocnej)
14.11. Wielkości strat sanitarnych po uwolnieniu 4 ton chloru w MPWiK. Zakładzie
          Wodociągu Praskiego, ul. Brukselska (w porze dziennej i nocnej)
14.12. Przewidywane zasięgi i czasy powstania skażenia po nagłym uwolnieniu do
          atmosfery stężonego kwasu solnego w wybranych zakładach wykorzystujących
          NSCh na terenie niektórych dzielnic Warszawy dla różnych pór roku
14.13. Przewidywane wysokości strat sanitarnych po nagłym uwolnieniu do atmosfery
          stężonego kwasu solnego w wybranych zakładach wykorzystujących NSCh na
          terenie niektórych dzielnic Warszawy, powstałych od obłoku pierwotnego i  
          wtórnego dla różnych pór roku
14.14. Wielkości strat sanitarnych po uwolnieniu 350 ton kwasu solnego

          w Elektrociepłowniach Warszawskich S.A. Elektrociepłowni „SIEKIERKI”,ul.
          Augustówka 1 (w porze dziennej i nocnej)
14.14. Wielkości strat sanitarnych po uwolnieniu 10 ton kwasu solnego w Browarach
          Warszawskich „Królewskich” S.A., ul. Grzybowska 58 (w porze dziennej i nocnej)
14.15. Wielkości strat sanitarnych po uwolnieniu 9,3 ton kwasu solnego w Centrum
          Naukowo-Produkcyjnym Elektroniki Profesjonalnej „RADWAR” S.A. Warszawskich
          Zakładach Radiowych „RAWAR”, ul. Poligonowa 30 (w porze dziennej i nocnej)
Piśmiennictwo
Indeks pojęć i skrótów
Indeks skrótów i nazw
Spis rycin
Spis tabel